MARQUETING


Potenciant la competitivitat


Màrqueting analític
Estudis de mercat
Estudis comparatius
Anàlisi i diagnòstic intern de l'empresa o organització
Anàlisi i diagnòstic extern (entorn, mercat, competència, preus, consumidors...)

Màrqueting estratègic

Enquestes de posicionament
Enquestes comercials
Enquestes de satisfacció
Establiment de l'estratègia conjuntament amb la direcció i les àrees afectades
Conceptualització i posicionament
Determinació del públic objectiu i dels seus segments

Màrqueting operatiu

Desenvolupament de productes o serveis
Desenvolupament de la política de preus
Estratègia de distribució i vendes

Màrqueting directe

Creació i producció de mailings per correu, fax o correu electrònic (bustiatge, e-mail...)
Estratègies i producció de material d'avaluació o promocional dels punts de venda
Planificació de campanyes de màrqueting telefònic
Recepció i tractament de respostes (call-center...)
Lloguer i selecció de bases de dades

Apps i solucions a mida

GIMENO400